αξεβξε ηβενξ 

κ……..β……..ρ……..υ…….υ…….υ…….β……...γ……..μ
…ξ…..ΰ…..ξ………….ΰ…..ΰ…..θ…………ε…..ΰ…..ε
……π..π..π………………ο..β..ο………………δ..δ..δ
ρ..ε..λ..ά..λ..ε..ω……υ..ε..π..ά..π..ΰ..υ…….α..σ..δ..ά

..δ..σ..χ
.……...π……………………π……………………δ
.……...ΰ……………………ξ……………………σ
……...ζ……………………υ……………………μ
 
 

…………………….α……..μ……..β 
……………………….ξ…..ξ…..ξ 
………………………….λ..λ..λ 
…….………………γ..ξ..λ..ά..λ..ξ..ς 
…….………………………λ 
…………………………….ξ 
…………………………….υ
 

<................................>

_______________________________________________________________

ο