ПРИМ1ТКИ 

     Спроб перекладу творiв Г. Сковороди (1722 - 1794) на сучасну українську лiтературну мову було небагато. Вперше «Байки харькiвськi» перекладено за редакцiєю П. Тичини i видано 1946 р. у Киевi. Далi цю справу продовжив письменник Валерiй Шевчук. Для книжки вибраних творiв Г Сковороди «Сад пiсень», випущених «Веселкою» в «Шкiльнiй бiблiотецi» у 1972 р., вiн переклав низку поезiй, уривки з кiлькох фiлософських твopiв та листiв, а також здiйснив новий переклад збiрки «Байки харкiвськi». Це видання прихильно оцiнили фахiвцi i прийняли читачi. Вiдтодi визрiвала думка про переклад повного зiбрання творiв Г. Сковороди на сучасну українську мову. Воно стало можливим лише пiсля того, як його взяла пiд свою опiку «Гарвардська бiблiотека давнього українського письменства»
     Перекладачi врахували певний досвiд, який має українська лггература у передачi давнiх текстiв сучасноюмовою. На вiдмiну вiд перекладу з однiєї мови на iншу, це переклад у межах однiєї  мови, однiєї мовної системи, що не допускає найменших вiдхилень вiд оригiналу як у лексицi й фразеологiї,так i в синтаксисi. У перекладах максимально збережено мовний колорит творiв Г. Сковороди. 
Тексти Сковороди насиченi цитатами и ремiнiсценцiями з Святого Письма церковнослов'янською мовою, iнодi у вiльному викладi. Їх перекладено за авторським текстом iз посиланням на сучасний переклад Бiблiї. 
    

Примiтки Г. Сковороди позначено зiрочками. 
     Переклади фраз i цитат iншими мовами виносяться у примiтки, 
у яких крiм того пояснюються iмена, назви, джерела тексту та iнши 
реалiї, що прояснюють змiст творiв. 
     Тексти були обранi у сайт з видання: Сковорода, Григорiй.
Твори: У 2 т. - К.: АТ «Обереги», 1994. - (Гарвард, б-ка давнього укр. письменства). 
     Переклади у виданнi 1994 р. здiйсненi за виданням: Сковорода Григорiи - Повне зiбрання творiв у двох томах. - К.: Наукова думка, 1973. 

_____________________________________________________________________________________
п