.
. О. Е. Висоцька

Етика взаємодії суспільства з природою:
морально-ціннісні основи екологічної культури

Примiтки.

УДК 17.023.4
ББК 87.6
В
53

Рекомендовано до друку Вченою радою
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти (протокол № 4 від 3 жовтня 2011 року)

Рецензенти:

Карпенко Катерина Іванівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та медичної соціології Харківського національного медичного університету МОЗ України

Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Дніпропетровського національного університету

 

Висоцька О. Є.

В 53  Етика взаємодії суспільства з природою: морально-ціннісні основи   екологічної   культури   [Текст]:   Монографія О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ: «Акцент 1111», 2012. – 172 с.

ISBN 978-966-2607-24-6

У монографії обґрунтовано сутність та закономірності формування морально-ціннісної культури відносин суспільства до природного оточення. В результаті реконструкції ціннісної картини сучасності в контексті екологічної проблематики виявлено базисні соціокультурні детермінанти морально-ціннісного відношення до природи, охарактеризовано основні стратегії морально-ціннісного відношення до природи, розглянуто умови і засоби легітимації у сучасному суспільстві моральних цінностей, орієнтованих на гармонізацію відносин у системі «суспільство-природа», розкрито змістовні особливості та обмеження застосування у соціальній практиці етики відповідальності та екологічної етики.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх зацікавлених проблемами екологічної аксіології та етики, морального виховання та культури.

При повному чи частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання на видання є обов'язковим.

ISBN 978-966-2607-24-6


ББК 87.6
© Висоцька О.Є., 2012

 

._____________________________________________________________

 

п