X X I V,  X X V
.
.
____________________________________

.
 .
____________________________________

 .
.
.

.
.
.


 .
..
11.