/
/
Дмитро Дроздовський
Iнстiтут лiтератури . Т. Г. Шевченка

 

Поезiя лету*

Поезія Олександра Завгороднього, представлена у збірці вибраного "Лет", бу­ла написана упродовж чотирьох десяти­літь: від 1970-х років і до сьогодні. Тому можна говорити про "еволюцію" автор­ського "Я", якщо для поезії взагалі власти­ве слово "еволюція". У будь-якому випад­ку зміни стилю, образності, а отже, й сві­тогляду відчутні. О. Завгородній народив­ся 25 січня 1940 року на Дніпропетровщи­ні. Закінчив українське відділення філфаку Дніпропетровського державного уні­верситету. Ще у студентські роки захопився перекладом художніх творів. Довгий час працював журналістом. У Таллінні мешкав із перервами до 1972 року. Удостоєний премії "Благовіст" за поетичну збірку "Життя мойого птах" (2004).

Книжка "Лет" (Дніпропетровськ, 2011) складається з трьох частин: власної поезії, перекладів та розділу "Вибране з української синоніміки", в якому митець добирає найдивовижніші синоніми, звер­таючись до народнопісенних джерел, ху­дожньої творчості, часом покладаючись на власне поетичне відчуття матерії слова. Частина з власних віршів складається з та­ких підрозділів-назв колишніх збірок: "Життя мойого птах", "Про хату лиш на­гадує бузок", "Радію людям", "Тихіше, ти­хіше: спить мама", "Твої очі – зазір'я моє", "Рідногословадотиктаїнний", "Ти­хі скісні сніги", "Холодний дощ додзьобує сніги", "Коли місячна повінь тополям по горлечко", "Срібний смуток бабиного лі­та", "I сміхожар, і сміхожур" (іронічні вір­ші, шаржі, карикатурні образки).

Останній гумористичний підрозділ засвідчує залюбленість автора в матерію української мови. Зрештою, справжній майстер – це завжди гравець із мовою, творець, який має відкрити власне слово, власну лексичну валентність (сполучува­ність), аби в такий спосіб віднайти в поезії те, чого до нього ніхто не казав. У цьому – бажання автора залишитися в часі, бодай лише в одному нововіднайденому слові або ж образі. Природно, що поети – це та­кож і лінгвісти, які проводять "археологіч­ні розкопки" мови на різних історичних рівнях, коли їм потрібно створити історич­ний твір і передати дух тієї епохи, або ж для того, щоб створити поетичний малю­нок найвиразнішим.

Олександр Завгородній – ще й перек­ладач (лауреат премії імені М. Рильського й двічі лауреат премії Естонії імені Юхана Смуула). Палітра поетичних перекладів (сам автор називає перекладацький розділ "Перевеслом") – поети естонської (Ю. Лійв, Б. Альвер, В. Беекман, Е. Ветемаа, Ю. Краан, К. Кург, В. Луйк, Р. Парве, Ю. Смуул, М. Траат та ін.), фінської (А. Ківі, К. Вала, Т. Сумманен, А. Туртіайнен), іс­панської (Ф. Гарсія Лорка, М. Ернандес), французької (П. Елюар, Ж. Превер, Р. Деснос), польської (В. Броневський, К.-І. Галчинський), шведської (Е. Сьодергран), ли­товської (В. Ванагас), російської (Д. Кедрін) літератур. Переклади засвідчують майстерність тлумача. Автор вибирає для перекладу досить складні твори, в яких є щось більше від версифікаційної майстер­ності. Це поезії філософського характеру, в яких порушено питання про сенс люд­ського життя, про екзистенційну безвихідь людини, про обмеженість людських мож­ливостей порівняно з можливостями при­роди. Ці поезії зовсім не поверхово, не по-плакатному сповнені любові до своєї землі й своєї мови. Є у книжці надзвичайно ці­каві перекладені вірші, які позначають психологію сучасної людини – соліпсич­ної, розгубленої, яка втратила підґрунтя, яка не може розібратися з власним місцем у новому світі, що просочується крізь пам'ять, немов пісок крізь пальці. І в лю­дині не залишається нічого, крім відчуття втрати чогось важливого. Чого саме? Людина не може збагнути. І як наслідок відчуття неминучої зустрічі з власною ко­нечністю. Надзвичайно промовиста ситуа­ція зображена в "наративному вірші" Жа­ка Превера "У квіткарні". Це вірш-парабола з іронічною ескалацією людської роз­губленості, яке позначає теперішню люди­ну:

Чоловік заходить до квіткарні
I вибирає квіти
Їх обгортає квітникарка
А чоловік опускає руку
Щоб гроші вийняти
з кишені
Треба ж за квіти заплатити
Але тієї ж миті
Раптово

Руку притиска до серця
І падає

I коли він падає

Викочуються гроші на підлогу

А потім квіти падають

З людиною монетами

І зостається квітникарка у квіткарні

З монетами що котяться

Із квітами що в'януть

Із чоловіком що вмирає

І справді вельми-вельми сумно

І щось же треба діяти

Квіткарці

<...>

Он людина що вмирає
Аж он квіти які в'януть
І оці монети –
Котрі котяться
Котяться...


 

Щодо власної поезії, то представлені у збірці вірші доволі різні. У переважній більшості це справжня поезія, медита­тивна, інтимна, патріотична, філософська. Ліричний суб'єкт наділений філософ­ським поглядом на природу речей, стоїч­ним спокоєм і витривалістю, він заглядає в аннали історії, прагне побачити майбутнє. У ньому багато від романтичного світогля­ду, який апріорно візіонеричний і профетичний. Цей погляд схоплює час, відштовхуючись від історичної конкретики і йдучи у простір всесвіту.

Поезія О. Завгороднього переважно тужлива, в мінорних тонах, екзистенційно-філософська, пов'язана з національни­ми травмами; які пережила українська нація впродовж лише останніх сімдесяти років радянського жаху. Автор розвиває традиції неоромантиків, "трагічних оптимістів" на кшталт О. Ольжича, Ю. Дарагана. Він сміливий і різкий у судженнях, коли йдеться про оборону національних цін­ностей.

Буревієм покручене дерево
За негоди поскрипує боляче.
Відчуваю я кожним нервом
Українські розстріляні ночі.
Ось востаннє ступає Куліш...
Хто ридає, хто люто лається...
І на цім захлинувся мій вірш
Кулі й досі у нього впиваються.

 

Проте найбільше в поезії від­лунь шістдесятництва й сімдесятництва: на рівні формульної афо­ристичної образності, тем, лек­сики. У цій поезії, зокрема 1970-х і 1980-х pp., простежується еко­логічна проблематика, яка тільки загострюється в умовах колоніа­лізму.

Поезія О. Завгороднього ан­тиколоніальна. Часом поет вда­ється до зайвого сентименталіз­му або ж надмірної пафосності. Проте здебільшого поезія цим не грішить. Маємо філософську лі­рику, яка може відштовхуватися від національних проблем, проте виводить читача у світ значно глибший, у простір одвічних питань, на які немає від­повіді. І головне – ставити ці питання, бо лише так людина народжується в собі, ли­ше так пробуджується і свідомий грома­дянин України, людина-патріот, і людина-філософ, яка розуміє тлінність свого "Я", а тому прагне утривалити себе й у непроминальних справах, і у помислах. Така поезія промовлятиме до читацького серця незалежно від епохи. В поезії О. Завгороднього є інтонаційна відвертість, суб'єкт лірики живе у світі етичної краси, і це вже засвідчує поетичний талант. Бо мистецтво, в якому є прекрасне, стри­мить до етики – у стосунках із людьми і природою.

 

Не живемо, а виживаємо

ні чистих вод, ані повітря.

І непомітно так зникаємо,

так непомітно... (1987 p.).
 
Або ж із найновішого:

 

I  навіть на Святого Миколая

Підпила мати немовлятко лає.

І крихітка, не розуміючи нічого,

Лиш поглядає сумно, як і вчора...

                                       (2009 р.)

 

Рання поезія – це мовний експери­мент, спроба знайти власний стиль, відшукати невідомий досі образ. Мені найбіль­ше імпонує саме така поезія – вільна, гли­бока, в якій немає заданого вектора. Це поезія світоглядної множинності, бо не­пізнаванним є сам Всесвіт. І ця поезія емансипує читача від абсурду й пропонує шлях у нескінченність.

Поетичний світ О. Завгороднього вибудуваний на етично-естетичних образах, які позначають або гармонію людської ду­ші з природою, або дисгармонію людини в її власному єстві, що з часом позначається на складних стосунках із довкіллям. Люди­на тоді стає призвідцем катастроф, джере­лом небезпек. Ліричний суб'єкт, наділе­ний пророчими здібностями, засвідчує моральний катастрофізм і есхатологічну спрямованість людства, якщо воно й нада­лі так невпинно втрачатиме етику стосун­ків зі світом.

 

Видають для кари ватажків...

Боже, скільки ж можна видавати?!

Плине час, і упродовж віків

Плаче безутішно сива Мати...

 

У цій поезії вловлюється естетика і світогляд шістдесятництва, можливо, найбільше – Миколи Вінграновського, Олеся Гонча­ра (на рівні філософії), Ірини Жиленко та Ліни Костенко. Передовсім це пов'язано з темами гуманізму, зачудованості світом, потребою створити для себе світ прекрас­ного:

 

Бачив декілька літ

на проспекті людину,

яка зважувала людей

усіх, хто цього побажає.

Вона давала клаптики паперу:

Будь ласка, ваша вага, казала.

Людина кумедно дописувала

до кілограмів

навіть десятки грамів.

І ось одного разу,

коли я, як і всі,

одержавши клаптик паперу,

спитав її:

Скажіть, будь ласка,
а яка ваша вага
?
Людина всміхнулася

і сказала:

Не знаю...

 

Або ж мотиви лірики І. Жиленко знаходи­мо в такому вірші:

 

Оточіть дитину казкою

не доросліть передчасно.

Хай вона подовше вірить

у чарівність цього світу...

 

Відчувається у віршах і естетика сімдесятників, які вийшли на новий рівень ос­мислення стосунків людини зі світом. Є вірші-катастрофи, вірші техногенного ха­рактеру, в яких прочитується властива шіст­десятництву екокритика. Але якщо вдати­ся до аналізу поезії 1990-х років, то екок­ритика зміщує вектор у напрямку від природи до людини.

 

Перестало співати село,

Мов пісні відлетіли у вирій.

Щось у душах людських проросло,

Та не щось збайдужіння до віри.    

 

Екологічна криза була тільки початком, вона запустила страшну ланцюгову; реакцію. А можливо, екологічна криза була свідченням того, що в XX столітті з лю­диною почало відбуватися щось непри­родне, антигуманне, катастрофічне у плані моралі й етики. Соліпсизм і розгубленість обернулися катастрофізмом; нездатність до комунікації з людиною позначилася на стосунках із природою й навпаки, як-от у вірші, написаному 1984 року:

 

До стогону нажерлись шашликів,

тоді хвалили річку і погоду.

Лежали тупо и німо, мов колоди,

повз них чудовий літній вечір брів.

При місяці звестися спромоглись,
все допили, тоді пляшки побили.
Спроквола в серці закипала злість,
та думати про щось було несила.

Отже, стильова палітра поезій О. Зав­городнього різна. Є тут, звичайно, й сен­тиментальні вірші патріотичного характе­ру, які, як на мене, програють у поетич­ності. Книжка, безперечно, тільки б виг­рала від прискіпливішого впорядкування. Проте є поезії, які не потребують тлума­чення, аби знайти шлях до читача, як ось цей вірш:

 

Колись люди назвали цього дивного

чоловіка

Сонячним Годинником:
ніколи перед підлістю не гнувся,
називав біле білим, а чорне
чорним,
навпаки
ніколи.
Від його постаті стрункої
навіть у найпохмуріший день,
падала тінь,
і люди, коли бачили його,
казали:              

Он пішов Сонячний Годинник...
                            

Олександр Завгородній – майстер фі­лософської поезії. Перед нами – добрий поет, який має власний погляд на світ, а його ліричний герой наділений глибоким психологічним досвідом, який бачить сут­ність теперішнього світу.
__________________________

Надруковано: «Слово Просвіти» ♦ ч. 31, 2-8 серпня 2012 р.

п

_____________________________________________________________________________________________